Τα  παραγόμενα προϊόντα  διοχετεύονται κατά  κύριο λόγο  στην εσωτερική αγορά ενώ σημαντική είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θέτει η εσωτερική και διεθνή αγορά.


Εισαχθείσα Ποσότητα Σύσπορου Βαμβακιού ανά Έτος
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΙΛΑ
1994-1995 7.822.800
1995-1996 14.792.250
1996-1997 13.876.170
1997-1998 14.873.800
1998-1999 17.778.100
1999-2000 18.578.010
Μεγέθυνση Φωτογραφίας

Παραγωγή Εκκοκκισμένου Βαμβακιού ανά Έτος
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΙΛΑ
1994-1995 2.821.550
1995-1996 5.087.796
1996-1997 4.168.175
1997-1998 4.872.691
1998-1999 5.755.951
1999-2000 6.204.441
Μεγέθυνση Φωτογραφίας
Προτεινόμενη Ανάλυση 1024x768 pixels
Copyright © 2000 Eurisco Software. All rights reserved.
English Version Ελληνική Έκδοση